ประวัติและผลงานในอดีต

จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน

“บริษัท ซีคอนโฮม จำกัด (Seacon Home Co., Ltd) แต่เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2504 โดยการรวมตัวของนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง นำโดยคุณวิชัย ซอโสตถิกุล ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจการก่อสร้างที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในขณะนั้น”

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านธุรกิจก่อสร้างนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมโยธามาเป็นผู้บริหารงานโดยตรง ด้วยเหตุนี้เอง คุณวิชัย จึงได้มอบหมายให้คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล บุตรชายที่สำเร็จ วิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่กับบริษัทออกแบบก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาเข้ามารับผิดชอบบริหารงานในบริษัทฯ

ภายใต้การบริหารงานของ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล นี้เองมีผลทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าไปรับผิดชอบการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญหลายๆ โครงการ ผลงานแรกก็คือ โครงการออกแบบก่อสร้างตลาด และตึกแถวประมาณ 200 คูหา บริเวณตลาดมหานาค

พัฒนาระบบซีคอน

จากประสบการณ์ในการก่อสร้างตลาด และตึกแถวครั้งแรกที่ตลาดมหานาค ทำให้คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล นำข้อบกพร่องต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการก่อสร้างแบบธรรมดามาพัฒนาขึ้นใหม่เป็นการผลิตส่วนประกอบที่โครงสร้างของอาคารโรงงานและนำมาประกอบติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างและด้วยวิธีการนี้เองทำให้สามารถสร้างอาคารที่แข็งแรงทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการก่อสร้างทำให้เกิดระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ต่อมาได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงสุด และรู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ระบบซีคอน”

ผลงานแรกที่ใช้การก่อสร้างระบบซีคอนนี้ ได้แก่โครงการสร้างตึกแถวบริเวณถนนพระราม 4 และถนนบรรทัดทองของบริษัท วังใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานดังกล่าวปรากฏว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสามารถพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบซีคอนตามความต้องการ

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การค้าสยามสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ณ ขณะนั้น อันประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ 3 โรง สถานโบว์ลิ่ง 1 แห่ง และตึกแถวประมาณ 550 คูหา และยังได้ร่วมมือกับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด สร้างโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติแนนตัล ซึ่งนับเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่นำมาซึ่งความเชื่อถือ และไว้วางใจในการก่อสร้างด้วย “ระบบซีคอน”

มิตรภาพ หมู่บ้านจัดสรร

มิตรภาพ หมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีนโยบายสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยให้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยการค้ำประกันเงินกู้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อได้เกิดการพัฒนาโครงการในด้านที่อยู่อาศัยดังกล่าว โดยการนำเงินกู้มาให้ประชาชนกู้ยืม สำหรับนำไปซื้อบ้านเพื่อเป็นการตอบสนองในโครงการนี้

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทอเมริกาแห่งหนึ่งจัดสร้าง “หมู่บ้านมิตรภาพ” ซึ่งประกอบด้วยบ้านเดี่ยว ประมาณ 800 หลัง ให้ประชาชนเช่าซื้อใน อัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 20 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และนับว่าบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิก และริเริ่มบริการสร้างหมู่บ้านจัดสรรผ่อนส่งระยะยาวขึ้นจนเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

 

ผู้บุกเบิกวงการธุรกิจก่อสร้างบ้าน

ในปีพุทธศักราช 2514 บริษัทฯ ได้ริเริ่มบริการที่ใหม่และทันสมัยที่สุดในเมืองไทย โดยได้พัฒนาธุรกิจการก่อสร้างมาเป็นบริการรับสร้างบ้านด้วย “ระบบซีคอน” ให้แก่ลูกค้าที่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยใช้ระบบ “สร้างให้ก่อน ผ่อนทีหลัง” ทั้งนี้เนื่องมาจากในสมัยนั้นได้มีการจัดสรรที่ดินกันมาก และเมื่อลูกค้าได้ผ่อนที่ดินหมดแล้วย่อมต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จะจัดแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ลูกค้า ได้ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนั้น ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในหลายๆ ด้าน เช่น การขออนุญาตปลูกสร้าง การขอเลขที่บ้าน การขอประปาและไฟฟ้า เป็นต้น จึงมีผลทำให้การดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก จนต่อมาได้มีบริษัทลักษณะเดียวกัน เกิดขึ้นมาในภายหลังอีกมากมาย

จากความสำเร็จในการนำระบบก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป มาดำเนินการมีผลทำให้ระบบดังกล่าวเป็นที่รู้จักและเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ระบบซีคอน” ซึ่งคำว่า “ซีคอน” (SEACON) เป็นชื่อย่อที่ใช้เรียก บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียก่อสร้าง จำกัด (Southeast Asia Construction Co., Ltd.) ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน ปีพุทธศักราช 2518 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยน ชื่อเป็น “บริษัท ซีคอน จำกัด” (Seacon Co., Ltd.) และให้ชื่อระบบการก่อสร้างที่คิดค้นและพัฒนาว่า “ระบบซีคอน” แต่ต่อมาเพื่อความชัดเจนในการทำธุรกิจสร้างบ้าน จึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ บริษัท ซีคอนโฮม จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554